Regulamin programu edukacyjnego Sztuka Widzenia
(w edycji 2023/2024)


§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług przez Tennis&Management Sp. z o.o. (dalej Kids&Sport) wchodzących w programu edukacyjnego Sztuka Widzenia, w edycji 2023/2024 (dalej Program).
 2. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych na stronie Programu (dalej Strona internetowa), tj. placówki oświatowe.
 3. Czas trwania Programu, a tym samym Uczestnictwa w Programie, określa się datą graniczną, tj. 30 czerwca 2024 roku. Obowiązuje limit Uczestników Programu.
 4. Uczestnicy, dokonując rejestracji, poświadczają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.
 5. Regulamin jest stale udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 6. Umożliwianie korzystania ze Strony internetowej lub materiałów przesłanych Uczestnikom jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Kids&Sport na rzecz Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy zamówienia, składanego przez Uczestnika oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.


§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

 1. Kids&Sport – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tennis & Management Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 92 lok 4, 02-991 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000491643, NIP: 1080016161, www.kidsandsport.plakademia@kidsandsport.pl
 2. Uczestnik – placówka oświatowa, reprezentowana przez osobę fizyczną, dokonująca rejestracji bądź składająca zamówienie i korzystająca z usług świadczonych w ramach Programu.
 3. Usługi – usługi świadczone przez Kids&Sport na rzecz Uczestnika, w ramach Programu, w oparciu i na zasadach opisanych w Regulaminie.


§ 3
Zakres usług świadczonych w ramach Programu

 1. Kids&Sport w ramach Programu, zapewnia Uczestnikom materiały edukacyjne – poczynając od października 2023, jeden raz w miesiącu, do końca okresu trwania Programu, zestawy materiałów, w których skład mogą wchodzić teksty, scenariusze i konspekty zajęć, przesyłane Uczestnikom w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail podanej w procesie rejestracji lub dostępne na Stronie internetowej, o tematyce zaprezentowanej na Stronie internetowej.


§ 4
Rejestracja w Programie i świadczenie usług

 1. Rejestrację Uczestnika (poprawne i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej).
 2. Uczestnictwo w Programie, a tym samym dostęp do usług w nim świadczonych, uważa się za rozpoczęte w momencie otrzymania przez Kids&Sport potwierdzenia poprawnie dokonanej rejestracji uczestnika.


§ 5
Płatności

 1. Udział w Programie (w zakresie opisanych powyżej usług, tj. przesyłania materiałów edukacyjnych) jest bezpłatny.
 2. Kids&Sport zastrzega sobie prawo do zaprezentowania uczestnikom, dodatkowych i całkowicie dobrowolnych (fakultatywnych) usług dodatkowych, w sposób jasny prezentujących ich odrębność i odpłatność.


§ 6
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Uczestnik powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką stron internetowych, przeglądarką plików typu pdf.
 2. Korzystanie ze stron internetowych i aplikacji lub programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenie szkoleń online, może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.


§ 7
Określenie praw i obowiązków Kids&Sport oraz Uczestników

 1. Kids&Sport zobowiązuje się do przesyłania (udostępnianiu) materiałów edukacyjnych w ramach Programu.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uczestnika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Kids&Sport.
 3. Kids&Sport zastrzega, że materiały szkoleniowe i edukacyjne wykorzystywane w Programie oraz udostępniane Uczestnikom są objęte ochroną prawa autorskiego. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba, że otrzymał pisemną informację wskazująca na zgodę Kids&Sport na ich upublicznianie lub rozpowszechnianie. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem lub zgodą Kids&Sport jest zabronione.
 4. Kids&Sport uprawniony jest do zablokowania dostępu do materiałów edukacyjnych, jeśli Uczestnik korzysta z nich w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Przyszły Uczestnik Programu, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kids&Sport. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail  akademia@kidsandsport.pl
 6. Kids&Sport zastrzega, że korzystanie z usług oraz materiałów edukacyjnych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Uczestnika.
 7. Kids&Sport zastrzega, że usługi i materiały edukacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.


§ 8
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

 1. W ramach działań związanych z prowadzeniem Programu Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku świadczenia usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Programu.
  Pełny opis polityki prywatności, znajduje się na stronie: kidsandsport.pl
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
 3. W przypadku uzyskania przez Kids&Sport wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika z usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 4. Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny Kids&Sport określa dane osobowe Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usług i uczestnictwa w Programie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi przez Kids&Sport.
 6. Kids&Sport jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r..
 7. Kids&Sport jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Uczestnicy mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Kids&Sport może powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, mailingowe i współorganizatorom szkoleń.


§ 9
Odstąpienie od uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki dana edycja Programu została zaplanowana przez Kids&Sport.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie w dowolnym momencie i nie wymaga żadnych działań informacyjnych.
 3. Reklamacje usług Kids&Sport może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Kids&Sport, wskazany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Uczestnika.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Kids&Sport. O decyzji Kids&Sport Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 5. Kids&Sport rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 10
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Kids&Sport ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kids&Sport.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

———————-